Esma-ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

17109

Esma-ül Hüsna zikir sayıları ve Ebced değerleri;

ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116
ya Semi = 180 ya Müta’âlî= 551
ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170
ya Bâtın= 62 ya Adl= 104
ya Rahîm= 258 ya Metin= 500
ya Basîr= 302 ya Berr= 202
ya Vekîl= 66 y a Selâm= 131
ya Vâli= 47 ya Latif= 129
ya Melik= 90 ya Veli= 46
ya Hakem= 68 ya Tevvâb= 409

ya Mu’min= 137 ya Mubdî’= 56
ya Habîr= 812 ya Ra’ûf= 287
ya Hamîd= 62 ya Cebbar= 206
ya Muntakim= 630 ya Gafûr= 1286
ya Muheymin= 145 ya Mu’îd= 124
ya Halîm= 88 ya Maliku’l-Mülk= 212
ya Muhsî= 148 ya Mutekebbir= 662
ya Afuv= 156 ya Şekûr= 526
ya Aziz= 94 ya Muhyî= 68
ya Azîm= 1020 Zu’l-Celâli ve’l-İkram= 1100

ya Hâlik= 731 ya Hafîz= 998
ya Aliy= 110 ya Kayyûm= 156
ya Mumît= 490 ya Gani= 1060
ya Muksit= 209 ya Gaffâr= 1281
ya Bâri’= 214 ya Mukît= 550
ya Kebîr= 232 ya Vâcid= 14
ya Hayy= 18 ya Muğni= 1100
ya Câmi’= 114 ya Kahhâr= 306
ya Musavvir= 336 ya Hasîb= 80
ya Hafîz= 998 ya Mâcidİ= 48

ya Mâni’=161 ya Rakîb= 312
ya Vehhâb= 14 ya Samed= 134
ya Celîl= 73 ya Nûr= 256
ya Vâhid= 19 ya Alîm= 150
ya Dârr= 1001 ya Mucîb= 55
ya Rezzâk= 308 ya Kâdir= 305
ya Kerîm= 270 ya Hâdi= 20
ya Ahad= 13 ya Kâbız= 903
ya Nâfi’= 201 ya Vâsi’= 137
ya Fettâh= 489 ya Muktedir= 744

ya Bedî’= 86 ya Mecîd= 57
ya Bâsıt= 72 ya Evvel= 37
ya Hakîm= 78 ya Reşîd= 514
ya Mukaddim= 184 ya Mu’izz= 117
ya Bâkî= 113 ya Bâ’is= 573
ya Hâfız= 1481 ya Ahir= 801
ya Vedûd= 20 ya Sabûr= 298
ya Mu’ahhir= 847 ya Muzill= 770
ya Vâris= 707 ya Şehîd= 319
ya Râfi’= 351 ya Zâhir= 1106

Online Ebced Hesaplama (İsmini gir ebced değerini öğren)

Esma-ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

İsimlerin ebced değerleri ve hesapları

İsimle ebced (Cifir) hesabı nasıl yapılır?

Zât-ı İlâhiyeye Delâlet Eden İsimler:

Allah: Vacibü’l-Vücud, O’nun zâtî ismi
Rab: Terbiye edip yetiştiren, sahip olan
Melik: Her şeyin mâliki
Kuddûs: Kusurdan münezzeh olan
Selâm: Selâmet veren
Mü’min: Güven veren/vaad eden
Müheymin: Görüp gözeten
Azîz: Yegâne galip
Cebbâr: İradesini, azametini gösteren
Mütekebbir: Büyüklüğünü izhar buyuran
Alî: En yüce
Zâhir: Varlığı ayândan ayân
Bâtın: Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen
Kebîr: Ululardan ulu olan
Celîl: Azametiyle başdöndüren
Mecîd: Çok şanlı
Hak: Bizzat var olan
Metîn: Her şeye güç yetiren
Vâcid: Dilediği her şeyi bulan
Mâcid: Şanlı, namlı
Samed: Herkesin muhtaç olduğu bir müstağni
Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan
Âhir: Varlığının sonu olmayan
Müteâlî: Zâtî ulviyet sahibi
Ganî: Her şeyden müstağni
Nur: Işık kaynağı olan
Vâris: Her şeyin nihâî tek sahibi olan
Zü’l-celâli ve’l-ikrâm: Celâl ve ikram sahibi
Rakîb: Gözleyip, kontrol eden
Bâkî: Fena bulmayan
Hamîd: Övgüye layık olan
Vâhid: Her şeyiyle bölünmez bir tek

Evsâf-ı Sübhâniyeye Dayanan İsimler:

Hayy: Ebedî hayat sahibi olan
Şekûr: İyiliklere karşılık veren
Kahhâr: Kahrolacakları kahreden
Kâhir: Kahredici
Muktedir: Her şeye güç yetiren
Kavî: Her şeye gücü yeten
Kâdir: Her şeye gücü yeten
Rahmân: Engin rahmet sahibi
Rahîm: Rahmeti bol
Kerîm: İyilik ve ikramda bulunan
Gaffâr: Günahları yarlıgayan
Gafûr: Her günahı yarlıgayan
Vedûd: Seven ve sevilen
Raûf: Çok şefkatli
Halîm: Hilm ile muamele eden
Berr: İyilik eden
Sabûr: Çok sabırlı
Alîm: Her şeyi bilen
Habîr: Her şeyden haberdar
Muhsî: Her şeyi teferruatıyla ta’dat edip bilen
Hakîm: Her şeyi yerli yerinde vaz’eden
Şehîd: Her şeyi ra’ye’l-ayn bilen
Semî’: Her şeyi işiten
Basîr: Herşeyi gören
Afüvv: Günahları affeden

Ef’âl-i İlâhiyeye Delalet Eden İsimler:

Mübdi’: İlk yaratan
Vekîl: Güvenilip dayanılan
Bâis: Ölümden sonra dirilten
Mücîb: Dualara icabet eden
Vâsi’: İlm ü rahmetiyle her şeyi kuşatan
Hasîb: Her şeye yeten
Muğîs: Ekstradan yardımda bulunan
Hafîz: Koruyup kollayan
Hâlık: Her şeyi temelden yaratan
Bârî: Örneği kendine ait Yaratıcı
Musavvir: Şekil ve suret veren
Rezzâk: Gıdaları yaratıp lütfeden
Vehhâb: Bol bol hibede bulunan
Fettâh: Hayır kapılarını açan
Kâbız: Kabzeden, can alan
Bâsıt: Genişletilecekleri genişleten
Hâfıd: İstediğini alçaltan
Râfi’: Yücelten, yükselten
Muizz: Aziz kılan
Müzill: Zelil kılan
Hakem: Her şeyi hall ü fasl eden
Adl: Mutlak âdil
Latîf: En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören gözeten
Muîd: Hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren
Muhyî: Hayatı veren
Mümît: Ölümü yaratan
Velî: Dost ve yardımcı
Tevvâb: Tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran
Müntakim: Suçluları tecziye eden
Muksit: Adaletle hükmeden
Câmi’: Herkesi toplayıp bir araya getiren
Muğnî: Zenginlik bahşeden
Mâni’: İstemediği şeyleri vermeyen
Dârr: Zararları yaratan
Nâfi’: Faideli şeyler veren
Hâdî: Hidayete erdiren
Bedî’: Eşi, benzeri olmayan şeyler yaratan
Reşîd: Doğru noktaya ulaştıran
Kayyûm: Kendi kendine kaim olan
Mâlikü’l-Mülk: Mülkün tek sahibi
Muahhir: Geriye bırakan
Mukaddim: Öne alan, öne çıkaran
Mukît: Gıda veren, bakıp koruyan
Vâlî: Kâinatları idare eden

İsimlerin Esasları:

Hayy: Ebedî hayat sahibi olan
Alîm: Her şeyi bilen
Mürîd: İrade eden, dileyen
Mütekellim: Konuşan
Kâdir: Her şeye gücü yeten
Cevâd: İhsanda bulunan, cömertlik yapan
Muksit: Adaletle hükmeden

Esmâ-i Celâliye:

Kebîr: Ululardan ulu olan
Azîz: Yegâne galip
Azîm: En büyük ve ulu
Celîl: Azametli tecelli sahibi
Mâcid: Şanlı, namlı
Mümît: Ölümü yaratan
Dârr: Zararları yaratan
Müntakim: Suçluları tecziye eden

Esmâ-i Cemâliye:

Rahîm: Rahmeti bol
Selâm: Selamet veren
Muhyî: Hayatı veren
Mü’min: Güven veren/vaad eden
Latîf: En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören gözeten
Rezzak: Gıdaları yaratıp lütfeden
Hallâk: Her şeyi yaratan
Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan
Âhir: Varlığının sonu olmayan
Zâhir: Varlığı ayândan ayân
Bâtın: Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen
Karîb: Yakın

Esma-ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

Allah’ın isimleri ya da Allah’ın 99 ismi , İslam toplumunda, Kur’an ve hadislerde Allah ’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah ‘ı ifade amacıyla kullanılmış olan isimlerdir.

Esma-Ül Hüsna Zikir Sayıları Ve Ebced Değerleri Özet Bilgiler

  • Online Ebced Hesaplama (İsmini gir ebced değerini öğren). Esma ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri . İsimlerin ebced değerleri ve hesapları.
  • Net Fikir » esma zikri için ebced değerleri » ESMÂÜ’L HÜSNA Ebced Değerleri .  Sayının 2'ye tam bölünüp bölünmemesinin önemi yoktur.
  • Her tarîkatın kendi mensuplarına tavsiye ettiği bir zikir âdabı, usûlü ve sayısı vardır.  ESMÂ ÜL HÜSNÂ .  ALLAH’ın (c.c.) 99 İsmi Kısa Açıklamaları ve Ebced Değerleri .
  • 7 Ocak 2012 Cumartesi. Allah'ın Güzel İsimleri, Ebced Değerleri ve Etkili Zikir Vakitleri.
  • Her tarîkatın kendi mensuplarına tavsiye ettiği bir zikir âdabı, usûlü ve sayısı vardır.  hüsna okuma( ebced değerleri ve saatleri) Saatlerin açıklamalı esmaül hüsna okuma.
  • İsmâil اسماعيل ( Ebced Değeri : 212 ).  Yorumu gönderen: Tuğçe , 20.06.2014, 07:42 (UTC): Esma zikri her gün mü çekilmeli yoksa belirli bir gün varmı.
  • Ya arkadaşlar hiç bir yerde ''Ya Cemil'' esmasınn ebcedsel değerini bulamadım bileniniz var mı?  Ebced hesabı zikir içinmi.  esma ül hüsna 'nın anlamları ve değerleri .
  • Esma ül Hüsna ve Ebced hesabı ile sırları. Esmaül hüsna ve sırları.  El MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması.

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?