Hangi Sure Kaçıncı Cüzde?

2690

Kur’an-ı Kerim’de hangi sure kaçıncı cüzde yer alıyor? Kur’an-ı Kerim’de 30 cüz ve 114 sure var. Surelerin Cüzlere dağılımı ise şu şekilde;

kurani-kerim

1. cüz:

a) El-Fatiha
b) El-Bakara

2. cüz

El-Bakara

3. cüz

a) El-Bakara
b) Ali Imran

4. cüz

a) Ali Imran
b) En-Nisa

5. cüz

En-Nisa

6. cüz

a) En-Nisa
b) El- Maide

7. cüz

a) El-Maide
b) El-En`am

8. cüz

a) El-En`am
b) El-A`raf

9. cüz

a) El-A`raf
b) El-Enfal

10. cüz

a) El-Enfal
b) Et-Tevbe
11. cüz:

a) Et-Tevbe
b) Yunus

12. cüz:

a) Hud
b) Yusuf

13. cüz:

a) Yusuf
b) Er-Ra`d
c) Ibrahim

14. cüz:
a) Hicir
b) En-Nahl

15. cüz:

a) El-Isra
b) El-Kehf
16. cüz:

a) Meryem
b) Ta-Ha

17. cüz:

a) El-Enbiya
b) El-Hac

18. cüz :

a) El-Mü`minün suresi
b) En-Nur suresi
c) El-Furkan

19. cüz:

a) El-Furkan suresi
b) Es-Suara suresi
c) En-Neml suresi

20. cüz:

a) En-Neml suresi
b) El-Kasas suresi
c) El-Ankebut suresi

21. cüz:

a) Er-Rum suresi
b) Lukman suresi
c) Es-Secde suresi
d) El-Ahzab suresi

22. cüz:

a) El-Ahzab suresi
b) Sebe`suresi
c) Fatir suresi
d) Yasin suresi

23. cüz:

a) Yasin suresi
b) Es-Saffat suresi
c) Sad suresi
d) Ez-Zümer suresi

24. cüz:

a) Ez-Zümer suresi
b) El-Mü`min suresi
c) Fussilet suresi

25. cüz:

a) Fussilet suresi
b) Es-Sura suresi
c) Ez-Zuhruf suresi
d) Ed-Duhan suresi
e) El-Casiye suresi

26. cüz:

a) El-Casiye suresi
b) El-Ahkaf suresi
c) Muhammed (Kital) suresi
d) Fetih suresi
e) El-Hucurat suresi
f) Kaf suresi
g) Ez-Zariyat suresi

27. cüz:

a) Ez-Zariyat suresi
b) Et-Tür suresi
c) En-Necm suresi
d) El-Kamer suresi
e) Er-Rahman suresi
f) El-Vaki`a suresi
g) El-Hadid suresi

28. cüz:

a) El-Mücadile suresi
b) El-Hasr suresi
c) El-Mümtehine suresi
d) Es-Saf suresi
e) El-Cuma suresi
f) El-Münafikun suresi
g) El-Tegabun suresi
h) Et-Talak suresi
i) Et- Tahrim suresi

29. cüz:

a) El-Mülk suresi
b) El-Kalem suresi
c) El-Hakka suresi
d) El-Mearic suresi
e) Nuh suresi
f) El-Cin suresi
g) El-Müezzemmil suresi
h) El-Müddessir suresi
i) El-Kiyame suresi
j) El-Insan, Ed-Dehr suresi
k) El-Mürselat suresi

30. cüz:

a) En-Nebe suresi
b) En-Naziat suresi
c) Abese suresi
d) Et-Tekvir suresi
e) El-Mutaffifin suresi
f) El-Insikak suresi
g) El-Buruc suresi
h) El-A`la suresi
i) El-Fecr suresi
j) Es-Sens suresi
k) El-Leyl suresi
l) Ed-Duha suresi
m) Et-Tin suresi
n) El-Kadir suresi
o) El-Zilzal suresi
p) El-Karia suresi
q) El-Asr suresi
r) Kureys suresi
s) El-Kafirun suresi
t) El-Ihlas suresi

Başlıklar :
araf suresi kaçıncı cüz, enam suresi kacinci cüzde, enam suresi kuranda kaçıncı sayfada, enam suresi kaç sayfa, ala suresi kaçıncı sayfada, tevbe suresi kaçıncı sayfa, gaşiye suresi kuranda kaçıncı sayfada, gaşiye suresi kaçıncı sayfada, zekeriya suresi kaçıncı cüz, tevbe kaçıncı sure, şura suresi kaçıncı sayfada, kuranda hangi sure kaçıncı cüz de

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?